Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, February 15, 2016, for President's Day.  
background image
King County logo
Skip to main content

Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 2 năm 2016

Hạn chót ngày bầu cử là ngày 9 tháng 2

Liên lạc Bộ bầu cử

Thư điện tử: elections@kingcounty.gov

Điện thoại: 206-296-VOTE (8683)

TTY: Relay 711