Skip to main content
King County logo

November 2016 general election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2017

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is November 8 Hạn chót ngày bầu cử là ngày 7 tháng 11

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

  • Ballot measures Dự luật lá phiếu
  • Candidates Ứng cử viên
  • Sample ballot Lá phiếu mẫu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu